Polityka prywatności

Polityka prywatności www.automatiq-home.pl

Wstęp

Szanujący Państwa prawo do ochrony danych osobowych i prywatności informujemy że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kamil Hoppe prowadzący działalność gospodarczą AutomatIQ Home Kamil Hoppe ul. Władysława Komara 7 Niemcz, 86 – 032 Osielsko NIP: 5542960727, REGON: 369463553. Kontakt z administratorem biuro@automatiq-home.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych

  1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem adresu e-mail udostępnionego na naszej stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust 1 lit.)
  2. Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniany interes administratora (RODO art. 6 ust 1 lit F)

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.automatiq-home.pl

W zakresie korzystania ze strony www.automatiq-home.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.automatiq-home.pl

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów:

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia towarów od Administratora.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją usług przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

Dane przetwarzane na podstawie zgody (tj. publikacja zdjęć)będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

Odbiorcami danych osobowych osób korzystających ze strony www.automatiq-home.pl jest podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora.

W przypadku korzystania z naszych usług i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajda Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl

Jak dbamy o przetwarzane dane

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).